farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Farní evangelizační buňky (FEB)  farnost Dolany u Olomouce

Setkání s papežem Františkem v Římě (2015): pokud chcete vědět, co si říkali. pusťte si video nebo se o. Vojtěcha zeptejte

 

 

 

 

Na podzim roku 2010 proběhla v naší farnosti úvodní formace asi 30 farníků a skupiny těch, kteří připadali v úvahu jako budoucí vedoucí jednotlivých buněk. Od února 2011 se začali scházet bratři a sestry z farnosti a někteří i z okolí ve 4 buňkách (společenstvích). V současné době (říjen 2016) je v naší farnosti 9 buněk. Po šesti letech vidíme, jak tento život pomáhá jednotlivým bratřím a sestrám nejen v jejich osobním vztahu s Pánem, ale vede též k zdravé a konkrétní spoluzodpovědnosti za místní společenství církve a též zcela přirozeně k vědomí osobní odpovědnosti za evangelizaci okruhu lidí, který kolem sebe každý má. Pravidelný život ve společenství se vším, co to ve FEB obnáší, vede též k rozpoznávání konkrétních obdarování jednotlivců a ke službě těmito dary ve společenství místní církve.

Buňky jsou otevřená společenství. Schází se pravidelně jedenkrát týdně v úterý večer v domácnostech jednotlivých členů společenství. Délka setkání je 1,5 hodiny. Vedoucí buněk se schází ve středu večer jednou za dva týdny s knězem ve farnosti (s P. Vojtěchem Koukalem). Dále viz. www.farnostdolany.cz