farní evangelizační buňky
web systému farních evangelizačních buněk v ČR

Co jsou evangelizační buňky? přehrát video
"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium."
citace z Evangelii Nuntiandi

Cesta evangelizace ve FEB

1. Služba

Ježíš nás naučil velké tajemství: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,45) A dodává: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“ (Jn 13,15) Jsme pozváni všímat si lidí kolem nás, být vnímaví k tomu co žijí a pro jejich potřeby. Ten, jemuž sloužíme nezištně, v lásce, která nepočítá, se zeptá: „Co ho vede k tomu, že takhle jedná?“ Základem evangelizace je tedy konkrétní láska k lidem kolem nás.

2. Sdílení

Člověk, který nám důvěřuje se otevírá evangeliu tím, že prochází mostem přátelství, který jsme vystavěli svojí službou. Takto se pak přátelství mohou stát prostorem ke sdílení naší zkušenosti s Ježíšem.

3. Vysvětlování – objasňování

Tato etapa vyžaduje velkou vnímavost, trpělivost a lásku, s jakou pomáháme druhému překonávat předsudky, pochybnosti a strachy.

4. Důvěra a závazek

Přijde chvíle, kdy můžeme našemu příteli říct: „Ten samý Ježíš, který uzdravil mě, uzdravuje i tebe.“A můžeme ho pozvat, aby odevzdal svůj život Ježíši a vyvolil si ho za svého Pána.
Když pak přijde do buňky, přesvědčí se, že je očekáván a vítán. Věnovat pozornost nově příchozímu, to je Ježíšův postoj. Během navštěvování buňky může bratr nebo sestra pocítit potřebu zapojit se trvale do společenství a stát se jeho členem.

5. Vstup do evangelizačního farního společenství (buňky)

Buňka je tedy součástí těla farnosti, ve které každá nová osoba nachází své místo. Buňka je místem, kde nově příchozí nachází formaci a je pro něho díky modlitbě, sdílení a službě místem duchovního růstu. Když si nový člen buňky uvědomí dar, který mu Pán dal, bude chtít ze své strany tento dar použít ve službě. Je také pozván, aby si pojmenoval svůj Oikos a přešel z role evangelizovaného do role evangelizátora. V buňce zakoušíme, že jsme společenství, které má roli prostředníka. Buňka se nachází jako prostředník mezi malým společenstvím, kterým je rodina a velkým společenstvím farnosti, a to pro užitek jak jednoho, tak druhého.

Cíle buňky

1. Růst v důvěrném vztahu s Pánem
2. Růst ve vzájemné lásce
3. Sdílet Ježíše a svoji víru s druhými
4. Sloužit v církvi
5. Poskytovat a přijímat pomoc
6. Připravovat nové vedoucí
7. Prohlubovat svoji víru